Alternative flash content

Requirements

Alternative flash content

Requirements

Polecane

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Kongres Mediów w Ziemi Świętej

Polscy dziennikarze solidarni z narodem palestyńskim.

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Kongres SMART: Inteligentny Region - koncepcja SMART CITIES

Ogólnopolski Kongres SMART to największe wydarzenie dedykowane przedstawicielom biznesu oraz...

Drukuj

Co to jest petycja?

petycja1

Kto i do kogo składa petycje?

Petycja to pismo z postulatem/prośbą skierowane indywidualnie lub zbiorowo do władzy publicznej zgodnie z jej kompetencjami (np. budowa placu zabaw, bezpłatne leki dla emerytów i rencistów …).
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
Petycje to:
indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym,
postulaty zgłaszane do organów władzy publicznej zgodnie z ich kompetencjami.


Petycje mogą składać m.in.:
obywatel lub grupa obywateli,
organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego (ich organy, związki lub stowarzyszenia),
przedsiębiorcy.  
Petycje można składać do:
władzy publicznej (np.: Sejmu, Senatu, premiera, ministra, rady gminy, rady powiatu, marszałka województwa),
organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne (np.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ośrodka kultury).

O tym, czy pismo jest petycją decyduje jego treść, a nie forma,
petycje można złożyć w sposób tradycyjny (forma pisemna) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
konieczne jest podpisanie petycji – anonimy nie są rozpatrywane (gdy petycję wnosi grupa podmiotów podpis składa osoba reprezentująca),
petycja może być złożona w czyimś interesie za jego pisemną zgodą,
przedmiotem petycji mogą być np.: propozycja zmiany przepisów prawa lub podjęcia działania dotyczącego społeczności lub ochrony szczególnie istotnych dla niej wartości,
petycja niespełniająca wymogów formalnych i nieuzupełniona w terminie 14 dni nie będzie rozpatrzona,
złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat,
sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Żądanie petycji musi być skierowane do takich adresatów, którzy posiadają kompetencje w tej sprawie,
w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji podmiot ją rozpatrujący wzywa autora do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji, gdy stwierdzi braki formalne,
petycja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia (w wyjątkowych okolicznościach termin ulega przedłużeniu),
adresat petycji jest zobowiązany do poinformowania jej autora o sposobie rozpatrzenia petycji,
nie podejmuje się pracy nad wcześniej rozpatrzoną petycją, jeśli nie zgłasza się nowych faktów lub dowodów.

Indywidualna – wnoszona przez obywatela,
Zbiorowa – wnoszona przez grupę obywateli, organizacje lub instytucje,
Wielokrotna – wnoszona w tej samej sprawie przez wiele podmiotów indywidualnych lub zbiorowych, rozpatrywana w szczególnym trybie:
możliwość łącznego rozpatrzenia petycji,
wydłużenie do 2 miesięcy terminu składania dalszych petycji,
ogłoszenie na stronie internetowej o sposobie załatwienia petycji

Nazwa podmiotu wnoszącego petycję,
miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu,
wskazanie adresata oraz przedmiotu petycji,
złożenie podpisu,
dołączenie zgody osoby trzeciej, w imieniu której składana jest petycja.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:
imię i nazwisko albo nazwę podmiotu ,
miejsce zamieszkania albo siedzibę,
adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Żródło: http://www.petycje.edu.pl

Telewizja Wieści Prosto z Gór

Mighty Free Joomla Template by MightyJoomla